!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Trivselregler

TRIVSELREGLER - BRF Kavaljeren

Ansvar för ordningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Att bo i bostadsrätt innebär därför ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara nyttjanderätten till en bostad utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Du är bl a skyldig att hålla lägenheten i gott skick på egen bekostnad.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrätts­innehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahands hyresgäster.

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skada orsakad av dig måste du själv betala. Om akut skada inträffar i huset så tag i första hand kontakt med fastighetsförvaltaren (se flik Felanmälan - bostad) Informera även styrelsen på info@brfkavaljeren.se.

Radiatorerna i varje lägenhet  är termostatstyrda. Lämna därför ej fönster eller dörr öppen vintertid. Det leder till en ökad energiförbrukning som drabbar föreningen.

Förrådsutrymmen

I våra gemensamma förrådsutrymmen ska samtliga ytor mellan förråden lämnas fria.

Cyklar, barnvagnar

Cyklar ska förvaras i cykelrummet. Felaktigt placerade cyklar kommer plockas bort och återfås efter kontakt med styrelsen.

Barnvagnar placeras i barnvagnsrum i huset.

OBS! ingenting får placeras i våra trapphus pga av brandskyddet.

Källsorteringen

I källsorteringen sorteras matavfall, tidningar, papper, kartonger, plast, metall, färgat och ofärgat glas etc. Respektera angiven information. Rengör tex plasten väl då dessa kärl töms mer sällan än hushållssopor. Ingenting får läggas på golvet.

Du ansvarar själv för att till lämplig miljöstation transportera avfall som inte räknas som hushållsavfall eller hör hemma i vårt soprum. Vi rekommenderar Hagbytippen, (www.sorab.se).

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Antenn får inte heller på något sätt sticka ut utanför balkongräcke.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om markbeläggning på uteplatsen.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med kol. Detta av hänsyn till grannar, samt ur brandsäkerhetssynpunkt. Däremot går det bra med el- och gasolgrillar.

Entréer, trapphus och hiss

Enligt brandmyndighetens bestämmelser får inte något placeras i trapphus, entréer eller andra gemensamma ytor. Hissens dörrar är känsliga om stenbitar fastnar i dörrspåret, så försök att skrapa fotsulorna innan du går in i hissen.

Biltvätt

Biltvätt är inte tillåtet i garage.

Husdjur

Inom föreningens område har husdjursägaren ansvar för att djur inte stör eller förorenar. Rastning av husdjur är ej tillåtet på innergård. Husdjursägaren ansvarar för att djur är kopplade vid vistelse på innergård.

Störande aktiviteter

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Det gäller särskilt hög musik och annat störande buller samt rökning på balkong.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22:00 på kvällen till kl. 07:00 på morgonen. På lördag och söndag skall man vara extra varsam, framförallt fram till kl 09.00 på morgonen och från kl 17.00 på eftermiddagen. Det är mycket olämpligt att borra och banka i lägenhetens väggar under ovan angivna dagar och tider.

Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa. Att grilla under någon annans balkong eller fönster är förbjudet. Elgrill resp gasoldrill är dock tillåtet att nyttja, men man ska även här visa stor hänsyn till sina grannar så att de inte upplever obehag av rök eller os (detta gäller även rökning då röken följer fasaden och in genom friskluftsintagen)

Om du trots detta blir störd av andra boende i föreningen så tala i första hand med den störande och i andra hand med styrelsen.

Garage

Förvaring av bildäck, takbox, verktyg, bränsledunkar och dylikt är inte tillåtet i garage eller på egen parkeringsplats. Oljespill ska omedelbart saneras och åtgärder vidtas för att förhindra fortsatt läckage.

Övrigt

Om du spiller något i trapphus eller hiss så gör rent efter dig.

Det är inte tillåtet att skaka mattor, dukar, sängkläder e. dyl. från fönster eller balkong. Skotta inte heller snö eller sopa damm ut från balkongerna eftersom det finns risk att det faller in på grannarna. Mata inte fåglar på/från balkongen.

Lämna aldrig ut portkod till okända.

Lägenhet och andra utrymmen får inte användas för andra ändamål än de är avsedda till.